Narty w Alpach i Dolomitach
Nr 1 w Polsce

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie - Uwaga/Ważne/Zmiana: z dniem 29 września 2021 obowiązują nowe warunki ubezpieczenia dla wszystkich nowych rezerwacji dokonanych od tej daty. Ubezpieczenie Signal Iduna – Bezpieczne Podróże Europa Super (w tym rekreacyjne uprawianie narciarstwa zjazdowego, biegowego lub snowboardu na oznakowanych trasach zjazdowych) KL, KR, NNW, OC, sprzętu sportowego i bagażu, wg następujących stawek; KL- 30.000 EUR, NNW – 15.000 PLN, NWS – 15.000 PLN, OC – 30.000 EUR. W dniu rezerwacji istnieje możliwość dokupienia dobrowolnie wariantu z KW (koszty kwarantanny do 1000 EUR) w kwocie 25 zł/pobyt/os. W ramach ubezpieczenie dodatkowo Uczestnik ma następujące ryzyka. Karnet narciarski do 300 EUR, wynajem sprzętu narciarskiego do kwoty 20 EUR/dzień max 10 dni, zakwaterowanie w przypadku zejścia lawiny do kwoty 150 EUR, zamkniecie wyciągów narciarskich – 20 EUR/dzień – max do 5 dni, zamknięcie kąpielisk morskich – 20 EUR/dzień max 5 dni.

Ubezpieczenie Bezpieczne Rezerwacje: od kosztów rezygnacji i przerwania imprezy wg następujących stawek i grup ryzyka

 1. koszty rezygnacji RG (w tym z powodu Covid19 do kwoty 34.000 PLN, składka – 2,95% kosztów imprezy. Koszty rezygnacji i przerwania imprezy RG + RGS (ryzyko przerwania imprezy) - składka 4,50 % ceny imprezy

 2. dopłata do ubezpieczenia kosztów rezygnacji będącej następstwem chorób przewlekłych ubezpieczonego, osób bliskich lub współuczestnika podróży - koszty rezygnacji RG (plus CP – choroby przewlekłe) do kwoty 34.000 PLN, składka - 4,43% kosztów imprezy. Koszty rezygnacji i przerwania imprezy RG + CP + RGS (ryzyko przerwania imprezy) - składka 6,76% ceny imprezy

 3. dopłata do ubezpieczenia kosztów rezygnacji będącej następstwem obowiązkowej kwarantanny - koszty rezygnacji, (w tym CP – choroby przewlekłe) + CQ kwarantanna, do kwoty 34.000 PLN, RG+CP+CQ – 6,79%, koszty rezygnacji i przerwania imprezy RG+CP+RGS+CQ – 10,35% ceny imprezy.

W Bezpieczne Rezerwacje włączone są koszty rezygnacji wynikające z powodu:

 • Epidemii choroby zakaźnej Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

 • Pandemii Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami,

w sytuacji:

 1. nagłego zachorowania Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży potwierdzonego diagnozą medyczną,
 2. śmierci Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży lub Osób im bliskich,
 3. obowiązkowej kwarantanny Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS),
 4. izolacji Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, która nie zakończy się do dnia rozpoczęcia imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego, konferencji, realizacji biletu lub realizacji umowy rezerwacji noclegów (kod RG, RGF, RGH) lub uniemożliwi skorzystanie z części zakupionych świadczeń podróżnych w ramach realizacji biletu lub w razie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej (kod RGF, RGS),
 5. odmowy wpuszczenia na pokład samolotu Ubezpieczonego, Współuczestnika podróży, Dzieci Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, w przypadku rezygnacji z imprezy turystycznej, wyjazdu pakietowego lub konferencji - jeśli obejmują one także przelot (kod RG) lub anulacji biletu lotniczego (kod RGF) z powodu wystąpienia temperatury równej lub wyższej niż 38 stopni Celsjusza oraz objawów infekcji wskazujących na zakażenie Sars-Cov-1 lub Sars-Cov-2 z ich mutacjami. Warunkiem ubiegania się o zwrot kosztów jest przedłożenie wraz z formularzem zgłoszenia roszczenia oświadczenia wystawionego przez lekarza służb medycznych lotniska.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia obowiązujące dla Klientów, którzy zawarli umowę o imprezę turystyczną od dnia 29 września 2021

Słowniczek

Koszty leczenia

Ubezpieczeniem objęte są koszty leczenia Ubezpieczonego, który przebywając poza granicami kraju stałego miejsca zamieszkania musiał poddać się leczeniu w związku z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem.

W ramach ubezpieczenia ubezpieczyciel organizuje niezbędne badania, zabiegi lub leczenie bądź dokonuje zwrotu wydatków poniesionych m.in. na badania i zabiegi lekarskie, zakup niezbędnych lekarstw i środków opatrunkowych, pobyt i leczenie w ambulatorium lub szpitalu i inne.

Więcej informacji w § 13 OWU.

Nieszczęśliwe wypadki

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje:

 • świadczenia na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • świadczenia na wypadek śmierci.

W razie uszczerbku na zdrowiu Ubezpieczony dostaje odszkodowanie, równe takiemu procentowi sumy ubezpieczenia, w jakim doznał uszczerbku.

Więcej informacji w § 16 OWU.

Bagaż podróżny

W ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego ochroną ubezpieczeniową objęte są przedmioty takie jak:

 • ubrania, obuwie, kosmetyki, perfumy oraz leki,
 • drobne urządzenia elektryczne jak: suszarka, lokówka czy maszynka do golenia,
 • sprzęt rehabilitacyjny (kule, laski, wózki inwalidzkie),
 • lekarstwa przepisane przez lekarza,
 • wózki i nosidła dziecięce,
 • przedmioty takie jak: okulary korekcyjne lub przeciwsłoneczne, drobne prezenty i pamiątki,
 • sprzęt fotograficzny i komputerowy, przenośne telefony oraz sprzęt audio-video.

Odpowiedzialność cywilna

Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego w życiu prywatnym podczas podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.

Assistance

Zakres Assistance obejmuje m.in.:

 • Opiekę nad członkami rodziny
 • Opiekę nad nieletnimi dziećmi
 • Transport Ubezpieczonego do Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku przerwania podróży
 • Zastępstwo kierowcy
 • Pomoc w przypadku opóźnienia lotu
 • Organizacja przekazania środków pieniężnych
 • Zwrot kosztów przedłużenia opieki na zwierzętami domowymi
 • Zwrot kosztów karnetu na wyciąg narciarski
 • Zwrot kosztów wypożyczenia sprzętu narciarskiego

Następstwa chorób przewlekłych i nowotworowych

Następstwa choroby przewlekłej/nowotworowej - powstałe w sposób nagły, po przekroczeniu granicy kraju stałego miejsca zamieszkania, nasilenie (zaostrzenie) choroby przewlekłej/nowotworowej o ostrym przebiegu, wymagające natychmiastowej pomocy lekarskiej, w związku z którym nastąpiła konieczność poddania się leczeniu przed zakończeniem podróży zagranicznej.

Rezygnacja z imprezy turystycznej - RG

Ubezpieczenie rezygnacji z imprezy turystycznej gwarantuje zwrot ewentualnych kosztów związanych z rezygnacją z imprezy zakupionej w biurze podróży.

Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu zawarcia ubezpieczenia do momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej.

W przypadku rezygnacji zwracane są koszty, jakie poniósł Ubezpieczony/Ubezpieczający w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.

Impreza turystyczna musi być zakupiona w biurze podróży prowadzącym swoją działalność na terytorium RP.

Przerwanie uczestnictwa w imprezie turystycznej + niewykorzystane świadczenia – RGS

Ubezpieczenie przerwania imprezy turystycznej zapewnia zwrot kosztów niewykorzystanych świadczeń podróżnych oraz koszty transportu powrotnego.

Ubezpieczenie dotyczy okresu od momentu rozpoczęcia imprezy turystycznej do dnia poprzedzającego jej zakończenie.

Za koszty przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej uważa się koszty niewykorzystanych świadczeń podróżnych, a także poniesione przez ubezpieczonego dodatkowe koszty transportu powrotnego.

Impreza turystyczna musi być zakupiona w biurze podróży prowadzącym swoją działalność na terytorium RP.

Ubezpieczenie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty związane z przerwaniem uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży prowadzącym swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Za niewykorzystane świadczenia podróżne uważa się, określoną w procentach ceny imprezy turystycznej, niewykorzystaną część świadczeń przewidzianych w umowie z biurem podróży.
 3. SIGNAL IDUNA zwraca niewykorzystane świadczenia podróżne, o ile uczestnictwo w określonej w umowie imprezie turystycznej zostało przerwane z powodów wymienionych w ust. 6.
 4. SIGNAL IDUNA zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego odpowiadającego standardowi usług transportowych przewidzianych w umowie z biurem podróży. Koszty transportu są zwracane tylko w przypadku, gdy umowa z biurem podróży obejmuje transport w obie strony.
 5. SIGNAL IDUNA zwraca dodatkowe koszty transportu powrotnego, jeżeli uczestnictwo Ubezpieczonego, w określonej w umowie imprezie turystycznej, nie może być kontynuowane zgodnie z planem z powodów wymienionych w ust. 6.
 6. SIGNAL IDUNA zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w związku z przerwaniem uczestnictwa, gdy przerwanie uczestnictwa wynika z następujących powodów:
  • nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie Ubezpieczonego - jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub śmierć Ubezpieczonego,
  • poważna szkoda w mieniu Ubezpieczonego, powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego, bądź poważna szkoda w mieniu Współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Współuczestnika, co skutkuje rezygnacją Współuczestnika podróży,
  • kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podroży w miejscu stałego zamieszkania,
  • nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu bądź nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej dla Współuczestnika podróży skutkujące rezygnacją Współuczestnika podróży,
  • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy wyjazdowej) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży bądź osobom im bliskim, jeśli są Współuczestnikami podróży, pod warunkiem że kradzież dokumentów nastąpiła po rozpoczęciu imprezy turystycznej i została zgłoszona odpowiednim władzom oraz uniemożliwia realizację imprezy turystycznej,
  • uczestnictwo Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji uniemożliwiające realizację imprezy turystycznej, jeśli procedura ta rozpoczęła się w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

Ubezpieczenie przerwania uczestnictwa w imprezie turystycznej

Przedmiot i zakres ubezpieczenia:

 1. Przedmiotem ubezpieczenia są koszty poniesione przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej zakupionej w biurze podróży prowadzącym swoją działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Za koszty rezygnacji z imprezy turystycznej uważa się opłaty przewidziane w pisemnej umowie zawartej z biurem podróży przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego, poniesione przez niego w związku z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie turystycznej przed jej rozpoczęciem.
 3. SIGNAL IDUNA zwraca opłaty poniesione przez Ubezpieczonego/Ubezpieczającego w związku z rezygnacją, jedynie, gdy rezygnacja wynika z następujących powodów:
  • nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie Ubezpieczonego - jeżeli uniemożliwiają jego uczestnictwo w imprezie lub śmierć Ubezpieczonego,
  • poważna szkoda w mieniu Ubezpieczonego, powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego, bądź poważna szkoda w mieniu Współuczestnika podróży, powstała w wyniku działania ognia, katastrof żywiołowych lub będąca następstwem przestępstwa, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Współuczestnika podróży, co skutkuje rezygnacją Współuczestnika podróży,
  • kradzież samochodu będącego własnością Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży, powodująca konieczność wykonania czynności prawnych i administracyjnych, przy których niezbędna jest obecność Ubezpieczonego lub Współuczestnika podroży w miejscu stałego zamieszkania,
  • nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej Ubezpieczonemu bądź nieszczęśliwy wypadek, przedwczesny poród, nagłe zachorowanie lub śmierć osoby bliskiej dla Współuczestnika podróży skutkujące rezygnacją Współuczestnika podróży,
  • udokumentowana kradzież dokumentów niezbędnych w podróży (dowodu osobistego, paszportu, wizy wyjazdowej) Ubezpieczonemu lub Współuczestnikowi podróży bądź osobom im bliskim, jeśli są Współuczestnikami podróży, pod warunkiem że kradzież dokumentów nastąpiła nie wcześniej niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy turystycznej i została zgłoszona odpowiednim władzom oraz uniemożliwia realizację imprezy turystycznej,
  • uczestnictwo Ubezpieczonego lub Współuczestnika podróży w procedurze pobierania krwiotwórczych komórek (szpiku kostnego) do transplantacji uniemożliwiające realizację imprezy turystycznej, jeśli procedura ta rozpoczęła się w trakcie trwania okresu ubezpieczenia.

FAQ

Miejscem zamieszkania jest inny kraj w UE Ubezpieczamy na tych warunkach ale nie możemy ubezpieczyć osoby jadącej do kraju swojego pochodzenia gdzie jest ubezpieczona

Miejscem zamieszkania są Włochy i wykupuje wycieczkę osoba zamieszkała we Włoszech? Takiej osoby nie możemy ubezpieczyć bo Włoch będzie we Włoszech podlegał swojemu obowiązkowemu ubezpieczeniu tak jak my w Polsce mamy NFZ

Miejscem zamieszkania jest inny kraj europejski poza UE Możemy ubezpieczyć na podstawie tych warunków

Od którego dnia i godziny "działa" ubezpieczenie? Okres ubezpieczenia/Okres ochrony ubezpieczeniowej

 • W przypadku ubezpieczenia BEZPIECZNE PODRÓŻE ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży przez ubezpieczonego, nie wcześniej jednak niż od początku dnia określonego jako data rozpoczęcia imprezy w Umowie Uczestnictwa zawartej z BIUREM PODRÓŻY, a kończy się z chwilą zakończenia przez ubezpieczonego podróży, nie później jednak niż z upływem dnia określonego jako data zakończenia imprezy w Umowie Uczestnictwa;
  • w przypadku ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, sprzętu sportowego ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna się z chwilą rozpoczęcia podróży tj. z chwilą opuszczenia mieszkania przez Ubezpieczonego, koniec ochrony następuje w momencie zakończenia podróży – powrót Ubezpieczonego do mieszkania (ochrona ubezpieczeniowa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej obejmuje tylko pierwsze 24 godziny podróży, natomiast po przekroczeniu granicy trwa nieprzerwanie aż do momentu zakończenia podróży nie później jednak niż do okresu ubezpieczenia wskazanego w Umowie Uczestnictwa);
  • w przypadku ubezpieczenia kosztów leczenia i assistance, pomocy i ochrony prawnej oraz odpowiedzialności cywilnej, ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy Rzeczpospolitej Polskiej przy wyjeździe, a kończy się w momencie przekroczenia granicy przy powrocie do Rzeczpospolitej Polskiej;
  • w przypadku osób rozpoczynających podróż z kraju innego niż Rzeczpospolita Polska ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. przy wszystkich rodzajach ubezpieczeń rozpoczyna się w momencie przekroczenia granicy kraju wyjazdu i kończy się w momencie przekroczenia tejże granicy przy powrocie.
 • W przypadku imprez organizowanych przez BIURO PODRÓŻY „z dojazdem własnym uczestnika”:
  • ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. rozpoczyna się na 24 godziny przed właściwym terminem rozpoczęcia imprezy wskazanym w Umowie Uczestnictwa, nie wcześniej jednak niż z chwilą rozpoczęcia podróży przez ubezpieczonego;
  • ochrona ubezpieczeniowa SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. kończy się 24 godziny po właściwym terminie zakończenia imprezy wskazanym w Umowie Uczestnictwa, nie później jednak niż z chwilą zakończenia przez ubezpieczonego podróży.
 • Ochrona ubezpieczeniowa w przypadku ubezpieczenia Kosztów Imprezy Turystycznej:
  • w przypadku ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (RG) ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia następnego po dniu podpisania Umowy uczestnictwa, a kończy się w momencie rozpoczęcia imprezy turystycznej zgodnie z datą rozpoczęcia imprezy wskazaną w Umowie Uczestnictwa.
 • Przedłużenie okresu ochrony ubezpieczeniowej może nastąpić jedynie przed zakończeniem imprezy określonej w poprzedniej Umowie Uczestnictwa i wymaga zawarcia przez BIURO PODRÓŻY nowej umowy z klientem.

Czy polisa zawiera koszty ratownictwa zagranicą? Tak do 6000 euro i jest to podlimit KL

Czy koszty ratownictwa zagranicą obejmują transport lotniczy? Rodzaj transportu uzależniony jest od zaleceń lekarskich ale jeżeli lekarz taki zaleci to taki zostanie zorganizowany

Czy będąc zagranicą mogę wykupić polisę? Tak, ale wtedy jest 5 dniowy okres karencji, czyli ochrona może się rozpocząć najwcześniej po 5 dniach

Czy ochroną ubezpieczeniową może zostać objęta kobieta w ciąży? Odpowiadamy do 32 tygodnia ciąży oczywiście jeżeli nie było przeciwskazań lekarskich do odbycia podróży

Co mam zrobić, jeśli zostanę okradziony z dokumentów? Skontaktować się z infolinią Signal Iduna i dalej odpowiednio pokierują – oczywiście trzeba to zgłosić na policję

Czy wózek dziecięcy liczy się jako bagaż podróżny? Tak

Ile mam czasu, by powiadomić SIGNAL IDUNA o nieszczęśliwym wypadku? Jeżeli w wyniku nnw konieczne jest leczenie to należy niezwłocznie powiadomić centralę alarmową

Czy i jakie dokumenty muszę przedstawić, żeby uzyskać odszkodowanie? To zależy od tego o jakiego typu odszkodowanie się staramy.

Na pierwszej stronie klient zawsze ma podaną informację jakie dokumenty należy dołączyć. Natomiast w instrukcji postępowania jest informacja jak należy postąpić w przypadku zaistnienia zdarzenia i o jakie dokumenty musimy wystąpić aby posiadać komplet dokumentów. Zasada jest taka, ze zawsze należy zadzwonić do IPA centrali alarmowej, aby zgłosić zdarzenie i aby Signal Iduna zajął się organizacją opieki medycznej.

Jaki dokument upoważnia mnie do odszkodowania za kradzież bagażu w hotelu? Należy:

 • zawiadomić policję o każdym przypadku kradzieży z włamaniem, rozboju lub zaginięcia przedmiotów objętych ubezpieczeniem z dokładnym wyszczególnieniem utraconych przedmiotów (rodzaj, ilość) oraz podaniem ich wartości i cech indentyfikacyjnych (marka, model, nr seryjny, kolor, znaki szczególne) i uzyskać pisemne potwierdzenie zgłoszenia
 • zawiadomić kierownictwo hotelu, domu wczasowego itp. o wystąpieniu szkody i uzyskać pisemne potwierdzenie tego zawiadomienia z wyszczególnieniem utraconych przedmiotów z podaniem ich wartości. W instrukcji postępowania dla ubezpieczonych jest to też szczegółowo opisane

Jaki dokument upoważnia mnie do odszkodowania za kradzież nart na stoku? Za utratę nart na stoku, jeżeli nie jest to kradzież z włamaniem lub rabunek Signal Iduna nie odpowiada.

Co obejmuje ubezpieczenie OC: Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna Ubezpieczonego:

 • w życiu prywatnym podczas jego podróży za szkody na osobie i szkody rzeczowe wyrządzone czynem niedozwolonym osobom trzecim, do naprawienia których Ubezpieczony jest zobowiązany w myśl przepisów prawa kraju, w którym przebywa.
 • w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej SIGNAL IDUNA odpowiada za zdarzenia związane z amatorskim uprawianiem sportu, a także zdarzenia powstałe w wyniku uprawiania sportów zimowych pod warunkiem opłacenia zwyżki za to ryzyko.

Czy osoba posiadająca ubezpieczenie kosztów imprezy turystycznej może zrezygnować z imprezy w przypadku zachorowania bliskiej osoby? Tak, udzielamy ochrony ubezpieczeniowej w przypadku zachorowania osoby bliskiej, gdy niezbędna jest opieka Ubezpieczonego nad chorym.

Czy osoba cierpiąca na chorobę przewlekłą może ubezpieczyć się od kosztów rezygnacji z imprezy? Tak, pod warunkiem wykupienia zwyżki za chorobę przewlekłą.

Czy klient otrzyma zwrot poniesionych kosztów od SIGNAL IDUNA, jeżeli nie dostanie urlopu i zrezygnuje z wycieczki? SIGNAL IDUNA nie obejmuje ochroną ubezpieczeniową takiej sytuacji.

Czy mogę zrezygnować z wyjazdu, jeśli u mojej bliskiej osoby wystąpi zaostrzenie choroby przewlekłej? Tak, pod warunkiem wykupienia zwyżki za chorobę przewlekłą.

Livigno
Folgarida Marilleva
Skirama Dolomiti
Dolomiti Superski
Trento Funivie
Funivie Campiglio
Val di Sole
Madonna di Campiglio